Novosti

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora JU „Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać


JAVNI OGLAS  za izbor i imenovanje direktora JU „Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: l2/03; 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj: 6/9; 8/93 i 13/94), člana 23. Stav (1) Odluke o osnivanju JU „Razvojna agencija           Unsko – sanskog kantona“ Bihać („Službene novine Unsko – sanskog kantona“ broj: 4/2012), člana 35. Stav (1) Pravila JU „Razvojna agencija Unsko – sankog kantona“ Bihać („Službne novine Unsko – sanskog kantona broj:14/13) i  Odluke privremenog  Upravnog odbora JU „Razvojna agencija Unsko – sanskog kantona“ Bihać broj: 02-184/23 od 03.08.2023. godine, privremeni Upravni odbor JU „Razvojna agencija Unsko – sanskog kantona“ Bihać raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje direktora JU „Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać

 

Javni oglas sa kompletnim sadržajem možete preuzeti ovdje .