Novosti

POZIV - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata


POZIV - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata

Na osnovu Odluke v.d. Direktora JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona , JU RAUSK raspisuje poziv zainteresiranim licima.

Ovim pozivom JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona poziva individualne stručnjake, eksperte za davanje stručnih mišljenja, procjena, proračuna ili drugih radnji iz pojedinih naučnih oblasti koje su od važnosti za efikasno djelovanje Agencije, da dostave svoja pisma interesa za imenovanje na listu eksternih eksperata.

Oblasti za koje se kandidati mogu prijaviti su:

1.       Oblast pravnih nauka
2.       Međunarodna ekonomija
3.       Oblast tehničkih nauka
4.       Oblast biotehničkih nauka
5.       Oblast medicinskih nauka
6.       Međunarodni odnosi i političke nauke
7.       Saradnja sa stranim investitorima
8.       Oblast dizajna i kreativne industrije
9.       Energetska efikasnost i zaštita okoliša
10.     Stručnjaci iz oblasti engleskog i njemačkog jezika
11.     Oblast pedagoških nauka
12.     Oblast informacionih tehnologija

1.       Opis

Eksterni eksperti daju stručna mišljenja, procjene, proračune ili druge radnje iz pojedinih naučnih oblasti, a koje su od važnosti za Agenciju.

Osobe imenovane na listu će po potrebi, a u dogovoru sa Agencijom, obezbjeđivati stručno mišljenje, procjenu, proračun ili drugu radnju u svrhe efikasnijeg, ekspeditivnijeg i kvalitetnijeg rada Agencije, za šta im pripada odgovarajuća naknada.

Stavljanje na listu ne povlači bilo kakvu naknadu.

Naknada pripada ekspertu samo po osnovu stručnog rnišljenja, procjene, proračuna ili druge radnje za koju ga angažuje Agencija.

Visina naknade će biti određivana po pojedinačnorn poslu, a isplaćivana na osnovu ugovora o djelu.

2.       Uslovi

Stalni eksterni ekspert mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. Da je državljanin BiH;
2. Da je nosilac univerzitetske diplome, diplome magistra nauka ili doktora nauka;
3. Da je osoba sa dokazanim profesionalnim sposobnostima, te da uživa glas ekspeditivnog vrhunskog stručnjaka u određenom naučnorn području;
4. Da je ranije vodila određeni broj projekata ili učestvovala u istima,
5. Da je osoba koja se odlikuje integritetom, te visokim moralnim i etičkirn kvalitetama;

Uslove pod rednim brojevima 1, 2 u prijavi je potrebno potkrijepiti ovjerenim kopijama diploma ne starijim od 3 mjeseca.

Uz navedeno, potrebno je priložiti iscrpnu biografiju.

Agencija će, pored navedenih uslova, prilikom ocjenjivanja kandidata, uzimati u obzir i:

 1. Naučne radove;
 2. Dokaze o učestvovanju u organizovanim oblicima usavršavanja;
 3. Pisma preporuke od strane pravnih lica za koje kandidat radi ili je radio, sa kojima je sarađivao ili za njih obavljao određene radnje, izrađivao projekte ili na neki drugi način učestvovao u aktivnostima;
 4. Druge stručne osobine i fakte od važnosti za određenu oblast. Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, a za koje Agencija odluči da bi njihovo znanje i vještine u budućnosti mogle biti od koristi za djelatnost Agencije, će biti imenovani na listu, te o tome biti pismeno obaviješteni.

Obrazac za izražavanje interesa možete pronaći ovdje.

Popunjen obrazac poslati na adresu : 


JU Razvojna agencija USK
Ul. Miroslava Krleže br. 2 
77 000 Bihać 
n/r direktora 
                                                                                                                                                                  JU RAUSK
                                                                                                                                                                  v.d. direktor
                                                                                                                                                                  Samir Jodanović, s.r.