Projekti

Program subvencioniranja kamata plaćenih u 2011. godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. i 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta


Program subvencioniranja kamata plaćenih u 2011. godini po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2009. i 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta

Ovaj program provodi i finansira Vlada USK putem RAUSK i ministarstva privrede USK. Cilj programa je ublažavanje negativnih posljedica globalne ekonomske krize kod privrednika koji su zbog održavanja postojeće proizvodnje i zaposlenosti uzimali finansijska sredstva komercijalnih banaka.

Program je namijenjen za subvencioniranje kamata plaćenih u 2011. godini po kreditima odobrenim u koercijalnim bankama u 2009. ili 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta. Visina subvencioniranog dijela kamata za odobrene kredite iznosi do 50% od plaćene kamate u 2011. godini, tako da preostali dio kamate ne iznosi ispod 5%. Minimalan iznos kredita za koji će se subvencionirati dio kamata je 10.000,00 KM, dok je maksimalana iznos kredita 500.000,00 KM. Subvencionirat će se dio kamate na odobrene kredite koji imaju nominalnu kamatnu stopu do 10% na godišnjem nivou bez obzira na način obračuna.

Pravo apliciranja imaju svi poduzetnici/obrtnici koji su uredno servisirali kredit u 2011. godini, a pri tome ispunjavaju uslove propisane Programom. Subvencionirani dio kamata bit će primjenjen na kredite odobrene za sve namjene, osim za one koji će biti korišteni za reprogram starih dugova. Kamata će se subvencionirati za kredite koji su odobreni od poslovnih banaka koje imaju sjedište, filijalu ili ekspozituru na području USK.