Program javnih investicija

Program javnih investicija


JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona (Odluka broj: 03-017-3625/2014 od dana 20.02.2014. godine) imenovana kao nadležna institucija za vođenje Programa javnih investicija u Unsko-sanskom kantonu.

PIMIS omogućava mrežni pristup za planiranje i praćenje projekata koji doprinose realizaciji ciljeva definiranih strateškim okvirom, srednjoročnim i godišnjim planovima. Putem PIMIS-a vrši se kandidovanje projekata i ažuriranje podataka o projektima u implementaciji. Podatke o projektu u PIMIS unosi koordinator, odnosno kantonalni koordinator. Unos podataka u PIMIS vrši se kroz elektronski IP obrazac, koji je identičan za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH.

Podaci u IP obrascu dostavljenom Ministarstvu finansija, odnosno nadležnom kantonalnom organu moraju biti identični podacima unesenim u PIMIS.

Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija je stupila na snagu 30.12.2014. godine 

Uredbom je predviđeno da program javnih investicija Federacije BiH priprema Federalno ministarstvo finansija, a programe kantona, u koje su uključeni projekti gradova i općina, nadležni kantonalni organ kojeg odredi vlada kantona.

Vlada FBiH, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi program javnih investicija Federacije u cilju upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja FBiH, a vlade kantona na prijedlog nadležnog kantonalnog organa. Ministarstvo finansija FBiH dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH programe javnih investicija Federacije i kantona kao program javnih investicija u FBiH radi izrade programa javnih investicija BiH.

Uredba o nacinu i kriterijima za pripremu, izradu i pracenje realizacije Programa javnih investicija

Za sve informacije i pitanja se možete obratiti koordinatoru za unos projekata u PIMIS bazu za Unsko-sanski kanton:
smrtovnice

mr.sci. Ada Lipovača
Menadžer odjela za strateško planiranje, izradu i implementaciju projekata
Telefon: 037/ 228-293
e-mail: ada.lipovaca@rausk.ba

Lorena Felić, prof.
Viši stručni saradnik za upravljanje projektima
Telefon: 037/ 228-293
E-mail: lorena.felic@rausk.ba

Dana 21.04.2017.godine Vlada Unsko-sanskog kantona je na prijedlog Razvojne agencije USK, po prvi put od 2014 godine usvojila Program javnih investicija za period 2017-2019 koji će biti upućen prema Vladi FBiH koji možete preuzeti ovdje