Reference

Reference


Vlada USK je inicirala osnivanje RA USK, sa zadaćom da provodi politiku regionalnog razvoja u ovom djelu Bosne i Hercegovine, odnosno u USK koji je, između ostalog i zbog višegodišnjeg kašnjenja u ovom procesu, već propustio brojne razvojne prilike i time došao u podređen položaj u odnosu na ostale regije u BiH.

RA USK je organizacija koja odgovara zahtjevima regionalne razvojne agencije, čiji su ciljevi i aktivnosti bazirane na uočenim potrebama USK i općina u USK na polju ekonomskog razvoja, izgradnje kapaciteta, razvoja projekata i instrumenata u funkciji regionalnog razvoja.
RA USK predstavlja ključnu tačku u USK za privlačenje sredstava iz EU i ostalih fondova. To ne znači da RA USK samo kreira i implementira projekte, već istovremeno omogućuje izgradnju kapaciteta za implementaciju razvojnih projekata u USK. RA USK stoji na raspolaganju institucijama na lokalnoj i kantonalnoj razini da u partnerstvu sa njima priprema i vodi implementaciju projekata u skladu sa EU standardima. Na taj način RA USK podiže razinu apsorpcionih kapaciteta USK za implementaciju razvojnih projekata.